MAI APROAPE DE PROFESIE PRIN ERASMUS+

posted in: Hirek | 0

Selecția elevilor participanți în cadrul proiectului cu nr. 2021-1-RO01-KA122-VET000021090

Liceul Tehnologic Puskás Tivadar în calitate de beneficiar și organizație de trimitere în proiectului “ MAI APROAPE DE PROFESIE PRIN ERASMUS+nr. 2021-1-RO01-KA122-VET000021090, finanţat de UE, prin Programul Erasmus+ , Acțiunea cheie 1 –VET organizează CONCURS pentru SELECȚIA participanților – cursanți VET și proaspăt absolvenți din grupul țintă al proiectului menționat mai sus care va fi alcătuit din:

 1. elevii din următoarele domenii de formare profesională – calificări profesionale de nivel 4, INVĂȚĂMÂNT LICEAL TEHNOLOGIC, din clasa a XII-a :
  • Tehnician prelucrări mecanice pe CNC – 8 elevi (mobilitate între 28.02.2022 și 12.03.2022 ( 3 săptămâni ))
 2. elevii din următoarele domenii de formare profesională – calificări profesionale de nivel 3, INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL din clasa a X-a :
  • Lucrător în agricultură ecologică – 2 elevi , nevoi speciale, – MOBILITATE DE SCURTĂ DURATĂ
  • Preparator produse carne, pește – 4 elevi – MOBILITATE DE SCURTĂ DURATĂ
  • Brutar, patiser – 4 elevi – MOBILITATE DE SCURTĂ DURATĂ
 3. elevii din următoarele domenii de formare profesională – calificări profesionale de nivel 3, INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL din clasa a XI-a :
  • Operator pe mașini CNC – 6 elevi (mobilitate între 28.02.2022 și 12.03.2022 ( 3 săptămâni)) – MOBILITATE DE SCURTĂ DURATĂ
  • Mecanic auto – 4 elevi (mobilitate între 01.08.2022 și 28.10.2022 (3 luni )) – MOBILITATE DE LUNGĂ DURATĂ

Ce beneficii are un participant la mobilități Erasmus+?

 • Posibilitatea de a lucra în companii din ţările participante sau partenere la program;
 • Experienţă internaţională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere
 • Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilităţii conform contractului de formare și plasament prin intermediul creditelor ECVET şi menţionarea mobilităţii în suplimentul la certificatul de calificare eliberat la absolvire
 • Sprijin financiar care să acopere cheltuielile generate de viaţa într-o ţară străină și transportul internațional
 • Bursa de studii/socială de la școală se primeşte și în perioada mobilităţii (exceptând vacanţele), dacă participantul rămâne eligibil

+Principalele beneficii pentru cursant VET participant la mobilitățile de scurtă durată includ:

 • îmbunătățirea substanțială a rezultatelor obținute ai viitorii profesioniti să facă față unui mediu dominat de competență și competitivitate.
 • mai bune competențe de comunicare în limba engleză specializată necesară în domeniile profesionale și limba portugheză, limba țării gazdă, atitudini și mentalități, comportamente deschise față de diversitatea culturală, care să le aducă o poziție mai bună pe piața muncii
 • o mai bogată experiență practică, pe care o poate folosi dacă doresc să-și facă o afacere
 • îmbogățirea CV-ului prin documentul de mobilitate Europass

+Principalele beneficii pentru proaspăt absolvenți includ :

 • PE TERMEN SCURT
  • un nivel crescut al competențelor profesionale, abilităților practice necesare exercitării profesiei
  • o mai bună cunoaștere, utilizare a lb. engleze + portugheze
  • autonomie în muncă, capacitate de lucru în echipă, flexibilitate, adaptabilitate
  • îmbogățirea CV cu Europassul
  • conectarea la o rețea europeană cu potențiali angajatori
  • experiență de muncă peste graniță,
 • criteriu important de recrutare pentru job PE TERMEN MEDIU: găsirea unui job de către 7 participanți în primele 3 luni de la mobilitate și 9 în primele 6 luni, 2 în străinătate.

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate!

PENTRU MOBILITĂȚILE VET:

 • 1967 EUR / 3 săptămâni – Portugalia
 • Cheltuielile de transport internațional se decontează separat și se adaugă grantul mai sus menționat, 360 EUR/persoană pentru Portugalia.
 • În timpul mobilităţii ERASMUS+ elevul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene!
 • În timpul mobilității elevul va fi însotit de cel puțin un cadru didactic
 • 7150 EUR / 3 luni – Portugalia
 • Cheltuielile de transport internațional se decontează separat și se adaugă grantul mai sus menționat, 360 EUR/persoană pentru Portugalia.
 • În timpul mobilităţii ERASMUS+ elevul nu poate beneficia de alte finanţări din fonduri europene!

CRITERII DE ELIGIBILITATE A CANDIDAŢILOR:

Pentru a putea candida:

 1. pentru unul dintre cele 26 de locuri disponibile la mobilitățile de SCURTĂ DURATĂ, elevii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  1. candidatul trebuie să fie elev al Liceului Tehnologic Puskás Tivadar și să-și păstreze statul de elev până la încheierea anului școlar curent;
  2. candidatul trebuie să fie înmatriculat în anul școlar 2021 – 2022 în clasa a XI-a, în învățământul liceal tehnologic, nivel 4 de calificare, la specializările menționate la punctul 4.5.A ;
  3. Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică
  4. candidatul să aibă dosarul de candidatură complet și corect întocmit.
  5. candidatul să cunoască limba engleză
  6. candidatul să nu aibă probleme majore de disciplină
 2. pentru unul dintre cele 4 locuri disponibile la mobilitatile de LUNGĂ DURATĂ, elevii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  1. candidatul trebuie să fie elev al Liceului Tehnologic Puskás Tivadar și să-și păstreze statul de elev până la încheierea anului școlar curent;
  2. candidatul trebuie să fie înmatriculat în anul școlar 2021 – 2022 în anul III (clasa a XI-a) învățământ profesional, la specializările menționate la punctul 4.5.C;
  3. Candidatul nu a mai beneficiat/beneficiază de altă finanțare a UE din alte proiecte pentru efectuarea stagiului de practică
  4. Candidatul se angajează să participe și promoveze examenul de obținere a calificării profesionale de nivel 3

Profilul participantului căutat

În alcătuirea dosarului de candidatură, fiecare elev va avea în vedere faptul că trebuie să dovedească, făcând referire la activitățile și rezultatele sale anterioare, că dispune de cât mai multe calități/caracteristici, care îl fac compatibil cu următorul profil de participant:

 • manifestă interes pentru dezvoltarea personală și profesională;
 • dispune de motivație pentru a participa la o experiență de muncă și formare profesională în altă țară europeană;
 • are disponibilitate ridicată pentru plasament la locul de muncă și dorința explicită de a învăța prin muncă;
 • este sociabil, tolerant și manifestă dorință de implicare, adaptabilitate și flexibilitate, comunicare și colaborare în echipă;
 • este caracterizat de seriozitate, demonstrată prin respect față de programul școlar și purtare exemplară pe durata școlarității;
 • este dinamic, deschis către experiențele de învățare și a manifestat constant interes pentru implicarea în activități extracurriculare, competiții școlare și extrașcolare;
 • are o capacitate de a utiliza limba engleză în comunicare;
 • are disponibilitate de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba straina;
 • are disponibilitate pentru implicarea în toate etapele pregatitoare ale mobilității;
 • are disponibilitate pentru implicarea ulterioară în acțiuni de diseminare a experiențelor de învățare-formare la care a participat în cadrul proiectului;
 • este interesat de eventualitatea dezvoltării unei cariere în domeniul de calificare.
 • se încadrează în categoria persoane cu mai puține oportunități și anume:
  • persoane cu dizabilități: acestea includ deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale care, prin interacțiunea cu diferite bariere care pot împiedica participarea deplină și efectivă a unei persoane la viața socială la același nivel cu alte persoane
  • persoane cu probleme de sănătate: barierele pot rezulta din probleme de sănătate, inclusiv boli grave, boli cronice sau orice altă situație legată de sănătatea fizică sau mintală, care împiedică participarea la program.
  • persoane cu barierele legate de sistemele de educație și formare: pot întâmpina bariere persoanele care, din diverse motive, înregistrează performanțe slabe în sistemele de educație și formare, persoanele care părăsesc timpuriu școala, persoanele care nu sunt încadrate profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și adulții cu un nivel redus de calificare. Deși există și alți factori care pot juca un rol, aceste dificultăți educaționale, care pot fi legate și de circumstanțele personale, se datorează în mare parte unui sistem educațional care creează limitări structurale și/sau nu ține seama pe deplin de nevoile specifice ale individului. Un alt obstacol în calea participării apare atunci când structura programelor de învățământ face dificilă participarea la activități de mobilitate în scopul învățării sau al formării în străinătate, ca parte a studiilor.
  • persoane cu diferențe culturale: deși diferențele culturale pot fi percepute ca bariere de către persoanele din orice mediu, ele pot afecta în special persoanele cu mai puține oportunități. Astfel de diferențe pot reprezenta bariere semnificative în calea învățării în general și cu atât mai mult pentru migranți sau refugiați, în special pentru migranții nou-sosiți, pentru persoanele care aparțin unei minorități naționale sau etnice, pentru utilizatorii limbajului prin semne, pentru persoanele cu dificultăți de adaptare lingvistică și de incluziune culturală etc. Expunerea la limbi străine și la diferențe culturale în timpul participării la orice fel de activități ale programului le poate descuraja pe unele persoane și poate limita, într-o anumită măsură, beneficiile participării lor. Aceste diferențe culturale îi pot chiar împiedica pe potențialii participanți să solicite sprijin prin intermediul programului, constituind prin urmare un obstacol în calea integrării.
  • personae cu bariere sociale: dificultățile de adaptare socială, cum ar fi cele determinate de competențele sociale limitate, de comportamentele antisociale sau cu risc ridicat, de delincvența din prezent sau din trecut, de consumul excesiv de droguri sau alcool din prezent sau din trecut ori de marginalizarea socială, pot reprezenta o barieră. Alte bariere sociale pot fi determinate de circumstanțele familiale, de exemplu, dacă persoana este prima din familie cu acces la învățământul superior sau dacă este părinte (în special părinte unic susținător al familiei monoparentale), îngrijitor, întreținător sau orfan ori dacă a locuit sau locuiește într-un centru de îngrijire instituționalizată.
  • persoane cu bariere economice: dezavantajul economic, cum ar fi un nivel scăzut de trai, venituri mici, necesitatea de a lucra pentru a se întreține, dependența de sistemul de protecție socială, în cazul șomajului de lungă durată, situațiile de precaritate sau sărăcia, lipsa adăpostului, datoriile sau problemele financiare etc., poate reprezenta o barieră. Alte dificultăți pot decurge din transferabilitatea limitată a serviciilor (în special a sprijinului pentru persoanele cu mai puține oportunități), care trebuie să fie „mobile” pentru a putea urma participanții atunci când se deplasează întrun loc îndepărtat sau, cu atât mai mult, în străinătate.
  • persoane cu bariere legate de discriminare: barierele pot apărea ca urmare a discriminărilor legate de gen, de vârstă, de etnie, de religie, de convingeri, de orientare sexuală, de dizabilități sau de factori intersecționali (o combinație a uneia sau mai multora dintre barierele legate de discriminare menționate).
  • persoane cu bariere geografice: traiul în zone îndepărtate sau rurale, pe insule mici sau în regiuni periferice/ultraperiferice , în suburbii, în zone mai puțin deservite (cu transport public limitat, facilități precare) sau în zone mai puțin dezvoltate din țări terțe etc. poate constitui o barieră

Candidatul îndeplinește toate condițiile de eligibilitate precizate în secțiunea 5 (a-f) -criterii de eligibilitate (Admis/ Respins);

Conținutul dosarului de candidatură

Documente obligatorii:

 1. Cerere/ Formular de inscriere disponibil listat
 2. CV Europass în limba română completat şi listat de pe site-ul oficial Europass , https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=ro&previous=https://europa.eu/europass/en
 3. scrisoare de intenție, care să conţină motivarea dorinţei de participare, obiectivele de formare urmărite și rezultatele așteptate; se crează online la adresa https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=ro ,se salvează și apoi se încarcă
 4. Acord scris al părinților cu privire la participarea la proiect – în cazul elevilor minori (Anexa 3).
 5. Recomandarea profesorului diriginte/ profesorului de specialitate.
 6. Copie xerox (lizibilă) după CI candidat.
 7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să ateste că este clinic sănătos și apt pentru a călători și a desfășura stagiul de pregătire practică
 8. Adeverință elev, clasa, calificarea eliberată de secretariat
 9. Documente doveditoare pentru încadrarea în categoria persoanelor cu mai puține oportunități

IMPORTANT : Documentele vor fi realizate într-un singur exemplar și vor fi introduse, în ordinea prezentată mai sus, într-un dosar din PVC cu șină. Orice informație eronată sau predarea unui dosar incomplet vor duce la eliminarea candidatului.

CRITERII DE SELECŢIE- PROBELE CONCURSULUI DE SELECŢIE

Criterii de selecție a candidaților la MOBILITATILE PE TERMEN SCURT :

 1. Nivel de competențe lingvistice – limba engleză – verificat prin interviu la limba engleză susţinut față în față/ online, după caz – 30pct. ( N1) ;
 2. Nivel de competenţe de specialitate (profesionale ) – verificat prin proba practică de stabilire a competențelor în specialitatea relevantă pentru proiect – 30 pct (N2);
 3. Competente transversale necesare integrării cu succes în stagiu: verificarea referințelor și altor informații furnizate de candidat pentru a aprecia relevanța scrisorii de motivație față de ob. proiectului, rezultate obt. de în cadrul școlii din recom.dirig., implicarea în viața școlii rezultată din exp./activitati descrise în CV, obt. de premii la concursuri + cele ref. la oportunități reduse – 35 +5 pct. (N3)

Calculul punctajelor individuale

Nota finala=(2*(30*(N1+N2))+40*N3)/100

Criterii de selecție a candidaților la MOBILITATILE PE TERMEN LUNG :

 1. Nivel de competențe lingvistice – limba engleză – verificat prin interviu la limba engleză susţinut față în față/ online, după caz – 15pct. ;
 2. Nivel de competenţe de specialitate (profesionale ) – verificat prin proba practică de stabilire a competențelor în specialitatea relevantă pentru proiect – 10 pct.;
 3. Interviu bazat pe 4 arii de competență: dezvoltare profesională, orientare către rezultate, munca în echipă, comunicare eficientă și solicitare feedback – 40 pct.
 4. Competente transversale necesare integrării cu succes în stagiu: abilități de comunicare + lucru în echipa, care influențează integrarea în colectiv profesional, social, perseverența fără de care elevul nu poate realiza activitățile prevăzute, noi pt.el, capacitatea decizională important pentru rezolvarea situațiilor de lucru + cele referitoare la oportunități reduse – 30 +5 pct.

Pentru fiecare candidat se iau în vedere următoarele aspecte:

 1. prezintă calități morale şi de comportament, care îi permit colaborarea în echipă, adaptarea la locul de muncă, prestarea unei munci voluntare, îndeplinirea sarcinilor de lucru, respectarea normelor de securitate pe durata călătoriei și a mobilității externe, adaptarea și lucrul într-un mediu intercultural – evaluate pe baza datelor consemnate de candidați în Scrisoarea de motivație și în CV-ul Europass, precum și pe baza recomndărilor completate de profesorii, diriginți; – 5 pct.
 2. candidatul a declarat/dovedit prin conținutul dosarului de candidatură că are un interes crescut pentru a dezvolta la finalul studiilor o carieră în domeniul de calificare; – 5 pct
 3. candidatul a declarat/dovedit în conținutul dosarului de candidatură disponibilitatea de a se implica în toate etapele proiectului; – 5 pct.
 4. candidatul a declarat/dovedit în conținutul dosarului de candidatură disponibilitatea și capacitatea de a învăța noțiuni elementare pentru comunicarea în limba străină; – 5pct.
 5. candidatul a declarat/dovedit în conținutul dosarului de candidatură disponibilitatea și capacitatea de a se implica după mobilitate în acțiuni de diseminare a experiențelor de învățare-formare la care a participat în cadrul proiectului; – 5 pct
 6. candidatul a depus dosarul de candidatură complet, în conformitate cu secțiunea 5 (a-f) din prezenta procedură; – 5 pct.

Calculul punctajelor individuale

Nota candidat= 10*N1+15*N2+40*N3+35*N4)/100

Criterii de departajare:

În cazul în care vor exista punctaje egale, vor avea prioritate candidații cu mai putine oportunități .

Etapele și termenele procesului de selecție

 1. Informare elevi si afișare anunț concurs de selecție până la 21.01.2022 (info. pe site-ul școlii, pe classroom grupuri țintă vizate, lectorate online cu parinții claselor vizate)
 2. Publicarea Apelului de selecție, a Procedurii și formularelor de candidatură necesare (21.01.2022)
 3. Depunerea dosarelor de candidatură: 27.01- 31.01.2002 (Dosarele se înregistrează la secretariat cu număr de înregistrare)
 4. Verificarea eligibilității dosarelor de candidatură și validarea-afișarea listei candidaților eligibili( info. pe site-ul școlii , pe classroom grupuri țintă vizate ) : 01.02.2022
 5. Organizarea probelor de selectie:
  1. 02.02.2022 – Ora 12.00–16.00 susținere interviu la limba engleză pentru testarea competențelor de comunicare în limba engleză, față în față / ONLINE, după caz .
  2. 03.02.2022 – Ora 13.00–15.00 susținere proba practică pentru testarea competențelor profesionale, laborator / ONLINE după caz
  3. 04.02.2022 – verificare și notare dosare de candidatură pe baza de fișa de evaluare + interviu (mobilități de lungă durată)
  4. Centralizarea datelor de la toate probele incluse în procesul de evaluare și stabilirea punctajelor individuale finale. (04.02.2022)
  5. Afișarea rezultatelor procesului de evaluare (04.02.2022)
  6. Depunerea eventualelor contestații (04.02.2022)
  7. Analiza și soluționarea contestațiilor (05.02.2022)
  8. Afișarea rezultatelor finale (05.02.2022)

Ierarhizarea candidaților se face in funcție de nota finală de concurs. În caz de egalitate la punctaj candidații cu oportunităti reduse vor avea prioritate.

Confirmarea rezultatelor selecței este tacită.

Dacă unul din candidaţi nu participă la una dintre probele de selecţie, pierde dreptul de a mai participa la concursul de selecţie.

Redistribuirea locurilor disponibile se face între candidadții aflați pe lista de rezerve în ordinea strict descrescătoare a mediilor.

GRAFICUL DESFASURARII CONCURSULUI DE SELECTIE

Informarea elevilor și afișare concurs de selecțiepâna la 21.01.2022
Publicarea Apelului de selecție, a Procedurii și formularelor de candidatură necesare 21.01.2022
Depunerea dosarelor candidaților la secretariat
Dosarele se înregistrează la secretariat cu număr de înregistrare
27.01- 31.01.2022
Verificarea eligibilității dosarelor de candidatură și validarea-afișarea listei candidaților eligibili( info. pe site-ul școlii , pe classroom grupuri țintă vizate )01.02.2022
Susținere interviu pentru testarea competențelor de comunicare în limba engleză .02.02.2022 - Ora 12.00–16.00
Susținere proba PRACTICĂ pentru testarea competențelor profesionale03.02.2022 - Ora 13.00–15.00
Verificare și notare dosare de candidatură pe baza de fișa de evaluare + Interviu ( mobilități de lungă durată)04.02.2022
Centralizarea datelor de la toate probele incluse în procesul de evaluare și stabilirea punctajelor individuale finale.04.02.2022
Afișarea rezultatelor procesului de evaluare04.02.2022
Depunerea și soluționarea contestațiilor 05.02.2022
Afișare rezultate finale05.02.2022

Pentru mai multe informații dați click pe linkul de mai jos